Provozovatelem internetového obchodu Mladý Svět je Libuše Podzimková se sídlem  Vysocká 563/13, 50011 Hradec Králové,
IČ: 05748542 (dále jen „Prodejce") zveřejňuje obchodní podmínky s odvoláním na zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ).

Libuše Podzimková je zároveň prostředník obchodu a zprostředkovává prodej zboží značky Coccodrillo pro CDRL TRADE s.r.o. se sídlem Havířov – Podlesí 736 01, E.Krásnohorské 1298/4, IČ: 285 78 511, (dále jen „Prostředník obchodu“).

I. Všeobecná ustanovení 
 

Kupující realizací objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prostředníkem obchodu. Vztahy kupujícího a prostředníka obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prostředníka obchodu (obchodník Libuše Podzimková) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.

II. Předmět smlouvy 
 

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží), pokud nebylo sjednáno mezi Kupujícím a Prostředníkem obchodu jinak. Prostředník obchodu se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:
- bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
- vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

III. Místo plnění 
 

Místem plnění je provozovna prostředníka obchodu a prodejní místo prodávajícího na adrese Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové.

Zároveň internetové stránky: WWW.MLADY-SVET.CZ
Kontaktní místo je na stejné adrese:
Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové
tel.+420 724 246 950
e-mail: coccodrillo.hk@seznam.czIV. Objednání zboží, uzavření smlouvy 
 


Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prostředníkem obchodu, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
Prostředník obchodu je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prostředník obchodu objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 


Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy:  

  • Provozovatel je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit
  • V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo obchodních podmínek kupujícím si provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej kupující nepřevezme.
  • Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné
  • Veškerá sdělení prodávajícího mohou být kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.V. Cena a placení  

Nabídkové ceny uvedené na www.mlady-svet.cz a jsou platné v okamžiku objednání. Prostředník obchodu si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen. Kupní cena, bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prostředníka obchodu, nebo uhrazením v hotovosti, nebo přepravní společnosti v případě platby dobírkou. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Převzetí zboží kupujícím je možné až po jeho úplném zaplacení. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, balné, příp. doběrečné. Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.
Není-li prostředník obchodu povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prostředníkem obchodu.

VI. Dodací lhůta 
 

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení platby za objednané zboží. Prostředník obchodu se tedy zavazuje vyexpedovat, nebo předat dopravci objednané zboží nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení této platby. Dodací lhůta, bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí, nebo okolnostmi nezaviněnými prostředníkem obchodu ani prodávajícím.
V případě, že objednané zboží nebude možné dodat přepravci do 5 pracovních dnů od potvrzení objednávky, oznámí prostředník obchodu kupujícímu předpokládaný termín dodání, nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prostředník obchodu schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu zaplacenou částku k potvrzené objednávce na jeho účet, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

VII. Dodací podmínky, poštovné 
 

Doručení na území České republiky se uskuteční:
1. Přepravní společností DPD CZ . Dopravné a balné činí 105,- Kč při nákupu nad 2.500,- Kč je poštovné i balné zdarma.
2. Přepravní společností DPD CZ na dobírku. Dopravné, balné a doběrečné činí 145,- Kč při nákupu nad 2.500,- Kč je poštovné, balné i doběrečné zdarma.
3. Doručení na Slovensko se uskuteční dopravcem DPD. Dopravné a balné činí při platbě předem na účet 180,- Kč a dobírkou 210,- Kč
   při nákupu nad 3.000,- Kč je poštovné, balné i doběrečné zdarma.
4. Osobní převzetí u společnosti Uloženka - Heureka Point na jejich pobočkách po celé České republice a také na Slovensku.
    Dopravné a balné činí 60,- Kč při osobním odběru v České republice a 65,- Kč na Slovensku. Při objednávce vyšší než 1.500,- Kč je poštovné a balné zdarma.

VIII. Způsob platby 
 

Dobírka - pokud chcete zaplatit hotově nebo kartou při převzetí zásilky.
Převodem z účtu – platba předem na náš bankovní účet.
 IX. Záruka, servis  

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu, nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a prostředník obchodu za úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, nebo osobně v provozovně prostředníka obchodu, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.
Reklamační zpráva (viz .Reklamační řád ) musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na řešení reklamace. Prodávající společně s prostředníkem obchodu je povinen vyřešit reklamaci neodkladně, maximálně však do 30 dnů ode dne jejího obdržení.

X. Vrácení nebo výměna zboží 
 

Rozpor s kupní smlouvou 

Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen ji bez zbytečného odkladu oznámit prostředníkovi obchodu. Totéž se týká situace, kdy kupující zjistí jiný rozpor s objednávkou, zejména je-li dodán jiný výrobek či jiné množství, než které bylo objednáno. 

Odstoupení od smlouvy 

Vrácení zboží:
Zakoupené zboží na internetu "www.mlady-svet.cz" může kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí
 
.
Pokud chce kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na adresu:
 
prodejna COCCODRILLO, Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové  

Zboží zašle zpět pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Pokud bude odeslané zboží kupujícím nějakým způsobem narušeno (bez originálního obalu, natrženo, ušpiněno apod.), prodávající si vyhrazuje právo na snížení hodnoty vratky o částku způsobené škody.
Zboží bude zpět zasláno nejlépe doporučeně. Dobírky nebudou přijaty !! 
 

Při vrácení zboží vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím tj. uloženka 60,- Kč nebo DPD 105,- Kč) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka.
Číslo účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede Kupující písemně v formuláři pro vráceni zboží a přiloží k zásilce. K zásilce by měl být přiložen pokladní doklad a dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží. 

Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

V případě vrácení kompletní objednávky (tj. všech položek) má kupující právo i na vrácení poštovného vynaloženého na dodání zboží a to maximálně ve výši minimální částky dopravného nabízené prostředníkem, které momentálně činí 60,- Kč.pro osobní odběr a 105,- Kč pro doručení dopravcem DPD.

V případě, že kupující využije při své objednávce dopravy zdarma - (DPD objednávka nad 2.500,- Kč, Slovensko objednávka nad 3000,- Kč a Uloženka objednávka nad 1.500,- Kč) a část objednávky později vrátí prodejci, nejpozději však do 14 dnů, prodvávající si vyhrazuje právo na ZPĚTNÉ ZAÚČTOVANÍ DOPRAVY. ( a to pouze v případě, že objednávka kupujícího po odečtení vráceného zboží nedosáhne předepsané hodnoty objednávky pro  
dopravu ZDARMA)

Výměna:  

Výměnu zboží lze provést v provozovně prostředníka obchodu osobně nebo zasláním zboží na vlastní náklady na adresu provozovny. Výměna bude provedena vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena za výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně kupujícím uhrazen  přímo v místě výměny nebo na bankovní účet.  Vrácené zboží bude pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje.  Pokud bude odeslané zboží kupujícím nějakým způsobem narušeno ( bez originálniho obalu, natrženo, ušpiněno apod.) prodávající si vyhrazuje právo na snižení hodnoty vratky o částku způsobené škody. 
Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží!
Náklady na dopravu vyměněného zboží hradí kupující v případě výměny na vlastní žádost a to dobírkou, která činí 99.- Kč.
Náklady na dopravu vyměněného zboží, kdy důvodem byla výměna za vadný nebo nesprávný kus, hradí prodávající.

XI. Zvláštní ujednání  
 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách (tj. slevách, akcích apod.).  Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu (info@mlady-svet.cz), aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 

ŘEŠENÍ SPORŮ 

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/ 1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.adr.coi.cz nebo na online platformě ODR ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. 

V případě nesouhlasu prodávajícího bude předmětný spor rozhodovat s konečnou platností obecný soud.
 

XII. Závěrečná ustanovení  

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prostředníka obchodu v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prostředníkovi obchodu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. 
Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s právními předpisy České republiky č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ) / č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
Platné od 1.1. 2017
 

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD E-SHOPU 

Tento reklamační řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je fyzická osoba Libuše Podzimková, se sídlem Vysocká 563/13, 50011 Hradec Králové, IČ: 057 48 542, (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce souhlasí s tímto reklamačním řádem.


I.ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REKLAMACE
Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.
Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození kupujícím či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


II.ZÁRUČNÍ DOBA
Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy kupující po skončení reklamačního řízení byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.


III.UPLATNĚNÍ REKLAMACE
Místem pro uplatnění reklamace je prodejce, u kterého bylo zboží zakoupeno. Kupující má právo uplatnit reklamaci v provozovně Prodávajícího a to na adrese Třída Československé armády 329/47, 50003 Hradec Králové. Kupující může uplatnit reklamaci osobně, nebo zasláním zboží k reklamaci přepravní službou.
Reklamaci je povinen kupující uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena.
Dále je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, a uvést volbu práva z odpovědnosti za vady, které uplatňuje. Jakmile kupující uplatní některé z práv odpovědnosti za vady zboží, např. právo na odstranění vady či slevu, je tímto projevem vázán a nemůže volbu uplatněného práva měnit, pokud se nedohodne s Prodávajícím jinak.
Kupující je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, zejména že věc zakoupil u Prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je nutné zaslání kopie nákupního dokladu. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nelépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
Pro urychlení komunikace žádáme Kupující o označení zásilky obsahující reklamované zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE – e-shop” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
Prodávající nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Prodávajícího!
Pouze v případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného v nutné výši.


IV.VYŘÍZENÍ REKLAMACE
Uplatní-li kupující právo z odpovědnosti za vady prodaného zboží řádným způsobem, je Prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech ve lhůtě do tří pracovních dnů. Do této lhůty se však nezapočítává doba, potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud nedojde k vyřízení reklamace v této lhůtě, má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace (včetně případného písemného odůvodnění zamítnutí reklamace), vydá Prodávající kupujícímu písemné potvrzení.   
Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

V.ODSTRANITELNÉ VADY
Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží a oprava může být provedena řádně ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění vady nesmí přesáhnout 30 pracovních dnů, popř. dobu delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli. Posouzení charakteru vady přísluší Prodávajícímu.
Prodávající je povinen uvést bezplatně a bez zbytečného odkladu věc do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího.
Kupující má tedy zejména právo, aby reklamovaná vada byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo, týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Pokud není oprava vady ani výměna zboží možná, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit.


VI.NEODSTRANITELNÉ VADY
Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění nebylo provedeno ve výše uvedené lhůtě 30 pracovních dnů (popř. ve lhůtě delší, na které se Prodávající s kupujícím dohodli).
Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady, má kupující právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné nebo odstoupit od kupní smlouvy.
I v případě vady odstranitelné má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy, pokud nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.
V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a kupující nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.


VII.ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, je Prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést zboží do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího, buď opravou zboží, nebo jeho výměnou. Není-li to možné, je kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.
Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu nebo shledá jiný rozpor s objednávkou, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví ve zbývajících 18 měsících, se řeší způsobem uvedeným výše v článcích I. - VI.
 
VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
 


Vrácení zboží:  
Zakoupené zboží na internetu může Kupující bez udání důvodu vrátit do 14 dnů od jeho převzetí. Pokud chce Kupující zboží vrátit, zašle jej zpět na vlastní náklady na výše uvedenou adresu Prodávajícího. 
Zboží zašle zpět pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Pokud bude odeslané zboží kupujícím nějakým způsobem narušeno (bez originálního obalu, natrženo, ušpiněno atd.), prodávající si vyhrazuje právo na snížení hodnoty vratky o částku způsobené škody.
Zboží bude zpět zasláno jako obyčejná zásilka. 

Při vrácení zboží vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím tj. uloženka 60,- Kč nebo DPD 105,- Kč) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Při využití přepravní společnosti je hotovost vyplacena na bankovní účet zákazníka. Číslo účtu, na který mají být peníze zaslány, uvede kupující písemně v formuláři pro vráceni zboží a přiloží k zásilce. K zásilce by měl být přiložen pokladní doklad a dopis obsahující zprávu kupujícího o tom, že odstupuje od smlouvy v zákonem dané lhůtě a v požadovaném stavu vrací nakoupené zboží.

V případě vrácení kompletní objednávky (tj. všech položek) má kupující právo i na vrácení poštovného vynaloženého na dodání zboží a to maximálně ve výši minimální částky dopravného nabízené prostředníkem, které momentálně činí 60,- Kč.pro osobní odběr a 105,- Kč pro doručení dopravcem DPD.

Prodávající proplácí zpět pouze cenu zboží, nikoliv zaplacené poštovné.

V případě, že kupující využije při své objednávce dopravy zdarma - (DPD objednávka nad 2.500,- Kč, Slovensko objednávka nad 3000,- Kč a Uloženka objednávka nad 1.500,- Kč) a část objednávky později vrátí prodejci, nejpozději však do 14 dnů, prodvávající si vyhrazuje právo na ZPĚTNÉ ZAÚČTOVANÍ DOPRAVY. ( a to pouze v případě, že objednávka kupujícího po odečtení vráceného zboží nedosáhne předepsané hodnoty objednávky pro
 
dopravu ZDARMA)

Výměna: 
Výměnu zboží lze provést v provozovně prostředníka obchodu osobně nebo zasláním zobží na adresu provozovny. Výměna bude provedena vždy v celkové ceně za výrobek stejné nebo vyšší než byla kupní cena na výrobek původní. V případě, že bude cena nového výrobku vyšší, bude rozdíl v ceně Kupujícím uhrazen přímo v místě výměny. Vracené zboží bude pokud možno v jeho originálním obalu, nepoužité, nepoškozené, včetně případného příslušenství, schopné dalšího prodeje. Pokud bude oodeslané zboží kupujícím nějakým způsobem narušeno ( bez originálniho obalu, natrženo, ušpiněno apod.) prodávající si vyhrazuje právo na snižení hodnoty vratky o částku způsobené škody. Kupujícím bude předložen kupní doklad na vracené zboží.
 

Náklady na dopravu vyměněného zboží hradí kupující v případě výměny na vlastní žádost a to dobírkou.
Náklady na dopravu vyměněného zboží hradí kupující v případě výměny na vlastní žádost a to dobírkou, která činí 99.- Kč.
Náklady na dopravu vyměněného zboží, kdy důvodem byla výměna za vadný nebo nesprávný kus, hradí prodávající.
 
Doporučujeme předem projednat telefonicky (tel.+420 724 246 950). Adresa: Prodejna Coccodrillo, Třída Československé armády 329/47, Hradec Králové 500 03

IX. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 


Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující výslovně souhlasí s poskytnutím všech osobních údajů třetím osobám zajišťujícím pro prodávajícího přepravu a dodání zásilky kupujícímu a to v rozsahu nutném pro doručení či snadnější doručení zásilky. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů - www.uoou.cz

Kupující projevuje spolu se souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami i souhlas se zasíláním informací o připravovaných aktivitách (tj. slevách, akcích apod.). 
Kupující může prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu (info@mlady-svet.cz), aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady. 


X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2017. Změny reklamačního řádu jsou vyhrazeny.
 

Přihlásit
Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
  • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.
Rychlé vyhledávání
Reklamace

Pro bližší informace o postupu reklamace klikněte na odkaz: Reklamace

 
 
 
© Dětské značkové oblečení