Najdete nás na facebooku
Možnosti platby
 • Převodem na účet
 • Dobírka
 • Online kartou
MaestroMasterCard ElectronicMasterCardVISAMasterCard Secure CodeVerified by VISAGoPay

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Provozovatelem eshopu Mladý Svět je Libuše Podzimková,  IČ: 05748542 

Sídlo: Vysocká 563/13, 50011 Hradec Králové

Kontaktní místo a provozovna na adrese: Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové
tel.+420 724 246 950 / e-mail: obchod@mlady-svet.cz

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Jakost pri převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady a především za to, že v době převzetí:

 • má věc vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 
 •  se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat:

 •       dodání nové věci, nebo součásti bez vad, pokud je to v možnostech prodávajícího 
 •       odstranění vady

není-li možná ani jedna z těchto možností může kupující požadovat:

 •       přiměřenou slevu
 •       odstoupení od kupní smlouvy 

Právo na přiměřenou slevu:

 • není-li možné dodání nové věci / výměna součásti / oprava
 • není-li zjednána náprava v přiměřené době 
 • zjednání nápravy by spotřebiteli působilo značné obtíže

REKLAMACE PODÁNÍ A VYŘÍZENÍ, ZÁRUKA

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Kupující je povinen oznámit vadu a bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

Přijetí věci k reklamaci je možné osobně na provozovně v Hradci Králové nebo online, vyplněním reklamačního formuláře, který je k dispozici na webových stránkách www.mlady-svet.cz 

Kupujicí je povinen prokázat koupi zboží u prodávajícího (doklad o zakoupení atd.), kompletnost reklamované věci, vhodné zabezpečení pro přepravu. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.

Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení výrobku (např. u prádla či obuvi) nemůže být reklamováno jako vada výrobku. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. 

Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace viz. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ. Neúplným či nečitelným vyplněním reklamačního formuláře může kupující způsobit zdržení vyřízení reklamace.

Prodávající je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví).

Kupující, který chce zboží reklamovat z výše uvedených důvodů vyplní reklamační formulář, který je dostupný ke stažení na e-shopu www.mlady-svet.cz a zašle jej společně se zbožím na adresu provozovny:                  

Provozovna Mladý Svět, Machkova 587/42, 500 11 Hradec Králové

LHŮTA PRO VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností rozhodne pověřený zaměstnanec o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů, nebo v této lhůtě kupujícímu oznámí, že je k rozhodnutí nutné odborné posouzení vady. 

Při uplatnění práva z vadného plnění musí prodejce vystavit kupujícímu potvrzení tj. reklamační protokol kde uvede datum přijetí reklamace, její obsah a především požadovaný způsob vyřízení ze strany kupujícího. 

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta lhůta delší. Běh lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění je převzetím věci od kupujícího.

Prodávající má povinnost informovat spotřebitele o vyřízení reklamace. O datu a způsobu vyřízení, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ naleznete v patičce obchodu v záložce dokumenty ke stažení.

Obsah toho webu nesmí být v žádném případě bez písemného souhlasu dále publikován. Cookies zásady

© Všechna práva vyhrazena. www.mlady-svet.cz Vytvořila firma IT Partner

logo-svetle-paticka